Prinsipper

Bygning

Bygninger

Det er viktig for Løvenskiold-Vækerø å bevare den unike bygningsmassen som finnes i og rundt marka. Den forteller en viktig del av historien, og er verdifull kulturhistorie som vi ønsker å ta vare på.

Vårt mål er at bygningene skal beholdes mest mulig intakte, opprinnelige og velholdte.

Vi leier ut ca. 200 hytter og koier til fritidsformål. Ca. 200 hus og leiligheter leies ut til boliger. Av disse er 25 tradisjonelle markaplasser. De fleste bygningene er bygget mellom 1800-tallet og ca. 1950. Flere av plassene i marka har imidlertid røtter helt tilbake til innvandringen fra Finland på 1600-tallet.

Den gamle bygningsmassen trenger mye vedlikehold. Vi legger vekt på at vedlikeholdet skal ivareta gammel stil og byggeskikk, og vi ønsker å bevare miljøet rundt plassene best mulig.

Bygning

Vei

Skogsveiene i marka er kun tilgjengelige med bil etter spesiell kjøretillatelse. Det praktiseres streng kontroll, og alle veier er sperret med bommer. Reglene for bilkjøring i marka er regulert i avtale med Oslo kommune.

Ved leie av bolig eller hytte i marka gis det kjøretillatelse for bil.

Skogsbilveiene benyttes av mange til turgåing og sykling. All bilkjøring skal følge hovedregelen «hensynsynsfullt og sikkert». Vi tilstreber å holde biltrafikken på et minimumsnivå av hensyn til alle brukergrupper.

Av våre 460 km med skogsveier, benyttes over halvparten som skiløyper om vinteren. Resten av veiene brøytes. Brøyteberedskap er dimensjonert i forhold til veistandard og bruk. Vei til alle boliger som har fast bosetning brøytes.

Kjøretillatelse ved leie av hytte er begrenset i tid, strekning og antall kjøringer. Det er generelt kjøreforbud lørdag, søndag og helligdager mellom kl. 10.00 og 16.00. Kjøretillatelsen gjelder fra nærmeste bom og inn til hytta. Normalt gis det 12 tur-retur tillatelser pr. år.

Bygning

Orden

For å ivareta den gamle og unike bygningsmassen tillates det ikke at våre leietakere selv utfører noen form for byggeteknisk- eller overflatevedlikehold. Alt vedlikehold utføres av utleier, og er inkludert i leien.

Rundt bygningene skal det til enhver tid herske ro og orden. Lagring eller oppsetting av installasjoner er ikke lov uten utleiers tillatelse.